WELKOM


Voor het snelle communiceren met de buurtgenoten maakt het Bewonersoverleg gebruik van Nextdoor.Meldt u aan op de site van

Welkom op de website van het Bewonersoverleg Hoge Akker.

De eerstvolgende vergadering van het Bewonersoverleg is op:

 aanvang 20.00 uur (zie vergaderdata)

Het eerste half uur van de vergadering houden wij een open inloopspreekuur;
dus van 20.00 tot 20.30 uur. 

 


De vergaderdata voor het jaar 2021 zijn:


dinsdag 7 september 2021
dinsdag 2 november 2021

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Het Bewonersoverleg Hoge Akker in de gemeente Best heeft als doelstelling om samen met de bewoners, gemeente, politie en andere partners, de leefbaarheid en veiligheid in onze wijk zo optimaal mogelijk te maken.


Concreet spreken we dan over de volgende onderwerpen:

  • Opkomen voor bewoners van de wijk
  • Bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid
  • Oplossen van knelpunten op het gebied van leefbaarheid en veiligheid
  • Mede helpen onderzoeken of wensen en suggesties haalbaar zijn, in overleg met instanties
  • Indien nodig professionals raadplegen om de belangen van buurtbewoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te kunnen behartigen
  • Via wijkrondgang samen met medewerkers van politie en gemeente de leefbaarheid en veiligheid nauwlettend in de gaten houden
  • Het via nieuwsbrief en website informeren van de bewoners van Hoge Akker over de leefbaarheid en veiligheid in de wijk
  • Het stimuleren van bewoners om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en zo veel mogelijk te participeren
  • Het ondersteunen van de werkgroep Ontmoeten met hun activiteiten in en rondom de Brede School "De Kiezel" aan de Mgr. Zwijsenstraat, in samenwerking met de basisschool, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang
  • Participatie in het GOEB. Afstemming met de overige BO-groepen in Best over wijkoverstijgende leefbaarheids- en veiligheidszaken, met als resultaat consensus over de aanpak.

Momenteel zijn door de wethouder en het GOEB initiatieven genomen om de bewonersoverleggen een andere, meer officiele status te geven. Wij houden u op de hoogte via de nieuwsbrief.

Door deze website zal het Bestuur van dit Bewonersoverleg de inwoners van onze wijk informeren wat er in onze wijk speelt en op welke manieren getracht worden om de doelstelling te bereiken.

Als je aan deze doelstellingen wilt bijdragen, neem dan contact op met één van de leden van het Bewonersoverleg. Van stuur een e-

mail naar ons adres: secretariaatbohogeakkerbest@gmail.com  .

BEWONERS UIT DE HOGE AKKER ZORGEN SAMEN VOOR EEN OPTIMALE LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID